ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาลาวด่วน รับแปลเอกสารภาษาลาว ติดต่อแปลภาษาลาวด่วน 086-5577100

รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาลาวด่วน ติดต่อแปลภาษาลาว ที่ แปลเอกสารด่วน.net

รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาลาวด่วน รับแปลภาษาไทยเป็นลาว จ้างแปลภาษาลาว

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้การเปิดเสรีทางการค้า และเสรีทางแรงงาน ดังนั้น ในประเทศไทย จึงมีแรงงานจากประชาชนสัญชาติลาว เดินทางมาทำงานในองค์กรเอกชน โรงงาน หรือบริษัท ห้างร้านต่างๆ มากมาย และจะต้องติดต่อส่วนราชการไทย ได้แก่ ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องแปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่นติดต่อนำเอกสารยื่นกับประกันสังคม หรือนำบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ต้องการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว ได้แก่ คู่มือพนักงานภาษาลาว ข้อบังคับพนักงานภาษาลาว เอกสารโฆษณาภาษาลาว โบรชัวร์ภาษาลาว การทำธุรกิจในประเทศลาว อาจจะต้องแปลเอกสารต่างๆ เป็นภาษาลาว เช่น ฉลากสินค้าภาษาลาว โบรชัวร์ภาษาลาว และเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ต้องการแปลเป็นภาษาลาว เป็นต้น

หจก. พูลศักดิ์ ให้บริการแปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว โดย คณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับแปลภาษาลาวมามากว่า 10 ปี พร้อมรับทำกราฟฟิกภาษาลาว รับทำโบรชัวร์ภาษาลาว

ตัวอย่างผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว ติดต่อจ้างแปลภาษาลาว กับ แปลเอกสารด่วน.net

ขั้นตอนการขอทราบค่าบริการแปลไทยเป็นภาษาลาว และแปลภาษาลาวเป็นไทย

  • ลูกค้าทำการส่งต้นฉบับภาษาลาวหรือภาษาไทยผ่าน Aplication Line ID: 0814580240 หรือ email: pulsaktranslation@gmail.com
  • แจ้งค่าบริการและกำหนดแปลแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบ
  • ลูกค้าตกลงจ้างแปลโดยทำการโอนค่าบริการแปลล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการ
  • ผู้แปลทำการแปลและส่งมอบงานตามกำหนดที่แจ้งในครั้งเสนอราคา