ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ผู้แปลมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมายโดยเฉพาะ

รับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน โดย แปลเอกสารด่วน.net  รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษด่วน ไม่ว่างานจะเร่งด่วนขนาดไหน เราช่วยได้ ประสบการณ์แปลเอกสารด่วนตลอด 20 ปี  ผลงานแปลตรวจสอบได้ การรับแปลเอกสารด่วน เพื่อลูกค้าที่ต้องการงานเร่งด่วนเป็นพิเศษ แปลสัญญาเร่งด่วน แปลเอกสารราชการด่วน ติดต่อผ่านได้หลายช่องทาง แปลเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษวันละ 7 หน้า/วัน (Font 16 จำนวน 21 แถว/หน้า)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล
ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกช่องทาง

ที่สำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Tel. 02-174-1022  
Mobile: 
086-5577100
หรือ
081-4580240
Line ID: 0814580240

Email: pulsaktranslation@gmail.com

ติดต่อ แปลเอกสารด่วน.net

 รับแปลเอกสาร 15 ภาษา โดยคณาจารย์ ผูู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มีประสบการณ์รับแปลภาษามากกว่า 10 ปี

ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาโรมาเนีย
ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย ภาษาโปรตุเกส
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาลาว
ภาษากัมพูชา  ภาษาพม่า  ภาษาเวียดนาม


ขั้นตอนการแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสาร
- ผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสารด่วน จัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์ โดยแนบไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx หรือ ไฟล์อื่นๆ ตามที่ต้นฉบับที่จัดทำไว้
- บริษัทแจ้งค่าบริการแปลเอกสารด่วนและกำหนดแล้วเสร็จของงานแปล โดยยืนยันต้นฉบับในคราวที่เสนอราคา หากมีการเปลี่ยนแปลภายหลังจากเสนอราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการแปลจากเดิม
- ผู้จ้างตกลงจ้าง ทำการชำระค่าบริการแปลเอกสารด่วน ตามเงื่อนไขในคราวที่เสนอราคา
- จัดส่งเอกสารคำแปลไปทางอีเมล์ หรือตามเงื่อนไขการส่งมอบงานไปยังผู้สั่งจ้าง

อัตราค่าบริการแปลเอกสารด่วน

อัตราค่าบริการรับแปลเอกสารด่วน

ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน
และงบการเงิน

     (ไม่รวมประทับรับรองคำแปล)

ไทย - อังกฤษ - ไทย

 

คำละ 2.20 บาท

 

รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน ไทย - ฝรั่งเศส - อังกฤษ
หน้าละ 400 - 800 บาท
รับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน ไทย - ญี่ปุ่น - ไทย
หน้าละ 400 - 800 บาท
รับแปลภาษาจีน ไทย - จีน - อังกฤษ
หน้าละ 600 - 900 บาท
รับแปลภาษาพม่า ไทย - พม่า - อังกฤษ หน้าละ 500 - 800 บาท
รับแปลภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา)
ไทย - เขมร - ไทย หน้าละ 300 - 400 บาท
รับแปลภาษาลาว ไทย - ลาว - ไทย หน้าละ 300 - 400 บาท
รับแปลภาษาเวียดนาม ไทย - เวียดนาม - อังกฤษ หน้าละ 500 - 900 บาท

หมายเหตุการคิดค่าบริการแปลเอกสาร: จำนวนคำต่อหน้า มีการจัดหน้าปกติ กั้นหน้า กั้นหลัง ส่วนบน ส่วนท้ายกระดาษ 2.54 cm. Font: Codia New 16 เนื้อหาเต็มหน้ากระดาษ มีจำนวนทั้นสิ้น 450 คำโดยประมาณ


- รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ด้านกฎหมาย เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถและความรู้เฉพาะด้านของผู้แปล ปัจจุบันลูกค้าของเราอยู่ในวงการด้านกฎหมาย และส่วนงานกฎหมายขององค์กรเอกชน และองค์กรอิสระ

- เอกสารด้านกฎหมายที่มีการรับแปล ได้แก่ |รับแปลสัญญาด่วนทุกประเภท|  รับแปลคำพิพากษาภาษาอังกฤษ|  รับแปลคำฟ้องภาษาอังกฤษ |รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ| รับแปลเอกสารประกันทุกประเภท|  รับแปลข้อบังคับการทำงาน| รับแปลบัตรส่งเสริม BOI | รับแปลบันทึกข้อตกลง (MOU) |รับแปล Statement ธนาคาร|รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  

- รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า  ได้แก่ |ฅรับแปลงบการเงิน|งบกำไรขาดทุน |งบแสดงฐานะการเงิน| รับแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ | รับแปลรายงานประจำปี | รับแปลคู่มือความปลอดภัย | รับแปลคู่มือการทำงานพนักงาน |ข้อบังคับการทำงาน | รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม|คู่การใช้งานเครื่องมือ


- รับแปลเอกสารราชการด่วน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อขอวีซ่าและรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่  |รับแปลหนังสือรับรองบริษัท | รับแปลสูติบัตร| รับแปลสด. 9 |รับแปลใบสำคัญหย่า| รับแปลทะเบียนสมรส| รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลหนังสือรับรองโสด| รับแปลบัตรประชาชน| รับแปลรายงานผลการเรียน| รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ| รับแปลปริญญาบัตร รับแปลโฉนดที่ดิน| รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)

- การรับแปลงานประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท ประริญญาเอก ได้แก่ |รับแปลเอกสารวิชากา | รับแปลบทคัดย่อ|รับแปลดุษฎีนิพนธ์| รับแปล Essay| แปลบทความวิชาการ| แปลตำราเรียน| และรับแปล Resume| รับแปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ| รับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ |รับแปลเอกสารงานวิจัย ฯลฯ


- รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารด่วน กับ บริษัท และ หจก. พูลศักดิ์การแปล
ฐานลูกค้าอยู่ทุกจังหวัดและทั่วโลก การให้บริการแปลเอกสารด่วน  ท่านสามารถตรวจสอบผลงานแปลเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสามารถของผู้แปล โดยแสดงผลงานไว้ในเว็บไซต์ของโดยทีมงานรับแปลเอกสารด่วนที่แข็งแกร่ง

ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา

ลูกค้าจ้างแปลเอกสารด่วน ติดต่อ 086-5577100

หมายเหตุ:  หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้ทางเราแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับพิมทรานสเลชั่นให้บริการแปลเอกสารด่วนอย่างต่อเนื่องเสมอมา


แปลเอกสารด่วน รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำสั่งศาล ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนที่รวดเร็วทันใจ ทันต่อความต้องการของลูกค้าในการจ้างแปลเอกสารด่วน ได้แก่ การรับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาเขมรด่วน  

เราคือบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทคือให้ บริการรับแปลเอกสาร มีที่อยู่ถาวรสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลทางอีเมล์ โดยแนบแฟ้มข้อมูลต่างๆ มากับอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จในการรับแปลเอกสารด่วนตอบกลับอีเมล์ท่าน ขออภัยผู้สนใจใช้บริการหากท่านต้องการเดินทางเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีที่ตั้งอยู่จริงหรือไม่สามารถเดินทางมาพบได้ในเวลา 09.30 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 10.00 - 14.00 น. เรายินดีต้อนรับและรับแปลเอกสารให้กับท่าน

 

@ หจก. พูลศักดิ์ การแปล เป็นอีกหนึ่งบริการจาก บจก. พิมทรานสเลชั่น ภายใต้การบริหารโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีประสบการณ์แปลเอกสารด้านกฎหมายภาษาอังกฤษมากว่า 20 ปี ยินดีให้บริการ แปลเอกสารด่วน| รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลภาษาฝรั่งเศส | รับแปลภาษาจีน | รับแปลภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาเขมร | รับแปลภาษลาว | รับแปลภาษาพม่า | รับแปลภาษาเวียดนาม | email: pulsaktranslation@gmail.com Mobile: 086-5577100 Line ID: 0814580240