ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล

แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่าแปลเอกสารด่วน.net

Mobile: 086-5577100 Line ID: 0814580240
เพิ่มเพื่อน ติดต่อ แปลเอกสารด่วน
 

ส่งต้นฉบับประเมินราคาแปลเอกสารด่วน ติดต่อ หจก. พูลศักดิ์ การ แปลด่วนรวดเร็วใช้ทันเวลา

การจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่ากับสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย

ปุัจจบันประชาชนคนไทยต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ พบเห็นสิ่งที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในแต่ละวันมีบุคคลทั่วไปต้องการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศกับสถานทูตหลากหลายประเทศ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สถานทูตจะพิจารณาประกอบการอนุญาตให้วีซ่าคือ "เอกสารราชการ" ซึ่งแสดงตัวตนของแต่ละบุคคล ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ดังนั้น เอกสารราชการต่างๆ จึงออกให้เป็นภาษาไทย แต่สถานทูตแต่ละประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง จึงต้องแปลเอกสารราชการออกมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีตราประทับผู้ที่มีใบอนุญาตว่ามีความรู้ทางภาษาอังกฤษจริง หรือประทับรับรองในนามบริษัทแปลภาษา เพื่อยืนยันว่าเอกสารราชการที่ถูกแปลนั้นเป็นคำแปลจากต้นฉบับภาษาไทยจริงและแปลได้ถูกต้อง ครบถ้วน

รับแปลเอกสารขอวีซ่า ขอวีซ่าท่องเที่ยว ขอวีซ่าทำงาน ขอวีซ่าเรียนต่อ หรือขอวีซ่าติดต่อธุรกิจ

เรามีควาามยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้บริการรับแปลเอกสารขอวีซ่า ประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่ากับสถานทูตต่างๆ กรณีท่านต้องการนำเอกสารราชการเพื่อขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศต่างๆ ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ จัดส่งถึงบ้านด้วย EMS ฟรี หรือหากท่านอยู่ในเขตบางนา สมุทรปราการ บางพลี สุขุมวิท สุวรรณภูมิ กิ่งแก้ว สวนหลวง ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ทันที

รับแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่ากับสถานทูต แปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ กฎหมายและธุรกิจ เป็นเวลากว่า 20 ปี 

 

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล แปลเอกสารราชการรับรองเอกสารกงสุล

รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล  กระทรวงต่างประเทศ โดยทีมงานเดินเรื่องรับรองเอกสารกงสุลมามากว่า 10 ปี

รับแปลเอกสารราชการ โดยทีมงานมืออาชีพให้บริการแปลเอกสารราชการและนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยท่านไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากและเสียเวลานั่งรอจนกว่าจะได้รับเอกสารหรือหากยื่นรับรองแบบปกติต้องใช้เวลานำเอกสารไปขอรับรองเอกสาร และเดินทางไปรับเอกสารกลับ เราขอรับบริการดังกล่าวให้ท่านนจนครบขั้นตอนและส่งถึงมือท่านด้วยไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้ท่านฟรี สำหรับการจัดส่งทาง EMS ต่างประเทศคิดค่าบริการนำส่งตามอัตราที่ไปรษณีย์ประกาศไว้ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหน ประเทศใด เรายินดีให้บริการท่านด้วยบริการที่ตรงต่อเวลา เพียงแต่ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารฉบับจริงและหนังสือมอบอำนาจ โดยแบ่งขั้นตอนการยื่นรับรองกรณีบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ดังนี้

กรณีการยื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทบุคคลทั่วไป

  1. ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าทางอีเมล์)
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านกรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง
  4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและคำแปล 400 บาท ยื่่นรับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสำเนาและคำแปล 800 บาท
    หมายเหตุ: วันทำการ คือ นับเฉพาะวันทำการของทางราชการ ไม่รวมวันหยุดราชการ

กรณียื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทนิติบุคคล

  1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ พร้อมประทับตราบริษัท 
  2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  3. จัดส่งตัวจริงเอกสาร  

 เรามีทีมงานที่ทำหน้าที่นำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ ให้คำตอบได้ทันทีว่าเอกสารราชการนี้สามารถนำไปรับรองกงสุลได้หรือไม่

รับแปลสูติบัตร รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลโฉนดที่ดิน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน
รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลหนังสือรับรองบุตร รับแปลใบสำคัญ
การจดทะเบียนสมรส
รับแปลหนังสือฯ สด. 9 รับแปลหนังสือฯ สด. 8 รับแปลหนังสือเดินทาง
รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า รับแปลทะเบียนสมรส รับแปลหนังสือรับรองบุตร
รับแปลหนังสือรับรองการเกิด หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์
จดทะเบียนสมรส
หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล

 


การยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

เรามีทีมงานให้บริการรับรองเอกสารราชการสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารยื่นขอรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าในการเดินทางไปยื่นรับรองเอกสาร ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะนั่งรอการรับรองเอกสารที่มีคิวยาวเยียด เราขอนำเสนอการให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลฯ ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เสียเวลาในการนั่งรอเอกสารกรณีขอรับรองเอกสารด่วน หรือกรณีขอรับรองแบบปกติต้องเดินทางกลับไปรับเอกสารอีก 2 วันถัดมา เรามีบริการแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองเอกสารให้ท่าน โดยท่านต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราดำเนินการแทนท่านได้โดยมิต้องเสียเวลากับ การเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมา

รับแปลเอกสารราชการขอวีซ่า รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารขอวีซ่าด่วน จ้างแปลเอกสารขอวีซ่า 

  รับแปลเอกสารราชการ รับรองเอกสารกงสุล บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-5577100 หรือ 02-1741022 Line ID: 0865577100

E-mail : pulsaktranslation@gmail.com