ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล

แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารด่วน.net
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ กฎหมายและธุรกิจ เป็นเวลากว่า 20 ปี 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล

 

ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 086-5577100 หรือ 081-4580240
 
Line ID: 0814580240 
ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ พิมทรานสเลชั่น

Email: pulsaktranslation@gmail.com

หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
<<ต้องการตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

 


 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารราชการ โดยทีมงานมืออาชีพให้บริการแปลเอกสารราชการและนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยท่านไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากและเสียเวลานั่งรอจนกว่าจะได้รับเอกสารหรือหากยื่นรับรองแบบปกติต้องใช้เวลานำเอกสารไปขอรับรองเอกสาร และเดินทางไปรับเอกสารกลับ เราขอรับบริการดังกล่าวให้ท่านนจนครบขั้นตอนและส่งถึงมือท่านด้วยไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้ท่านฟรี สำหรับการจัดส่งทาง EMS ต่างประเทศคิดค่าบริการนำส่งตามอัตราที่ไปรษณีย์ประกาศไว้ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหน ประเทศใด เรายินดีให้บริการท่านด้วยบริการที่ตรงต่อเวลา เพียงแต่ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารฉบับจริงและหนังสือมอบอำนาจ โดยแบ่งขั้นตอนการยื่นรับรองกรณีบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ดังนี้

กรณีการยื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทบุคคลทั่วไป

  1. ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าทางอีเมล์)
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านกรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง
  4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและคำแปล 400 บาท ยื่่นรับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสำเนาและคำแปล 800 บาท
    หมายเหตุ: วันทำการ คือ นับเฉพาะวันทำการของทางราชการ ไม่รวมวันหยุด

กรณียื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทนิติบุคคล

  1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ พร้อมประทับตราบริษัท 
  2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  3. จัดส่งตัวจริงเอกสาร  

 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล  แปลเอกสารราชการขอวีซ่า

รับแปลเอกสารราชการ ดังนี้
- รับแปลสูติบัตร
-
รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลโฉนดที่ดิน
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน

- รับแปลหนังสือรับรองโสด
- รับแปลหนังสือรับรองบุตร
- รับแปลใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส
- รับแปลหนังสือฯ สด. 9
- รับแปลหนังสือฯ สด. 8
- รับแปลหนังสือเดินทาง
- รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า
- รับแปลทะเบียนสมรส
- รับแปลหนังสือรับรองบุตร
- รับแปลหนังสือรับรองการเกิด
- รับแปลเอกสารราชการออกให้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากผู้ปกครองให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ หนังสือรับรองความประพฤติ ฯลฯ


รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า ประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญศาล กรณีท่านต้องการนำเอกสารราชการเพื่อขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศต่างๆ เรามีบริการแปลเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาล โดยมีใบอนุาตประกอบไปกับเอกสารคำแปลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอวีซ่า ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ จัดส่งถึงบ้านด้วย EMS ฟรี หรือหากท่านอยู่ในเขตบางนา สมุทรปราการ บางพลี สุขุมวิท สุวรรณภูมิ กิ่งแก้ว สวนหลวง ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ทันที

รับแปลเอกสารขอวีซ่า ได้แก่
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลสูติบัตร
- รับแปลหนังสือขอวีซ่า (Cover letter)
- รับแปลหนังสือชี้แจงกรณีถูกปฏิเสธ
- รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน
- รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
- รับแปลทะเบียนสมรส
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท


การยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

ด้วยทีมงานที่คอยให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารยื่นขอรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าในการเดินทางไปยื่นรับรองเอกสาร ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะนั่งรอการรับรองเอกสารที่มีคิวยาวเยียด เราขอนำเสนอการให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลฯ ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เสียเวลาในการนั่งรอเอกสารกรณีขอรับรองเอกสารด่วน หรือกรณีขอรับรองแบบปกติต้องเดินทางกลับไปรับเอกสารอีก 2 วันถัดมา เรามีบริการแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองเอกสารให้ท่าน โดยท่านต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราดำเนินการแทนท่านได้โดยมิต้องเสียเวลากับ การเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมา

รับแปลเอกสารราชการขอวีซ่า รับแปลเอกสารขอวีซ่า 

  แปลเอกสารราชการรับรองเอกสาร บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-5577100 หรือ 02-1741022 Line ID: 0814580240

E-mail : pulsaktranslation@gmail.com