dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS
ติดต่อสำนักงานศาลยุติธรรม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของศาล


รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล

แปลเอกสารราชการ PIM TRANSLATION CO., LTD.
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารราชการ กฎหมายและธุรกิจ เป็นเวลากว่า 20 ปี รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม 

Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก) Line ID 0814580240
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

คลิกตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร


 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล แปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารราชการ โดยทีมงานมืออาชีพให้บริการแปลเอกสารราชการและนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยท่านไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากและเสียเวลานั่งรอจนกว่าจะได้รับเอกสารหรือหากยื่นรับรองแบบปกติต้องใช้เวลานำเอกสารไปขอรับรองเอกสาร และเดินทางไปรับเอกสารกลับ เราขอรับบริการดังกล่าวให้ท่านนจนครบขั้นตอนและส่งถึงมือท่านด้วยไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้ท่านฟรี สำหรับการจัดส่งทาง EMS ต่างประเทศคิดค่าบริการนำส่งตามอัตราที่ไปรษณีย์ประกาศไว้ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหน ประเทศใด เรายินดีให้บริการท่านด้วยบริการที่ตรงต่อเวลา เพียงแต่ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารฉบับจริงและหนังสือมอบอำนาจ โดยแบ่งขั้นตอนการยื่นรับรองกรณีบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ดังนี้

กรณีการยื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทบุคคลทั่วไป

  1. ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าทางอีเมล์)
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านกรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง
  4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและคำแปล 400 บาท ยื่่นรับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสำเนาและคำแปล 800 บาท
    หมายเหตุ: วันทำการ คือ นับเฉพาะวันทำการของทางราชการ ไม่รวมวันหยุด

กรณียื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทนิติบุคคล

  1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ พร้อมประทับตราบริษัท 
  2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  3. จัดส่งตัวจริงเอกสาร  

 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล  แปลเอกสารราชการขอวีซ่า

รับแปลเอกสารราชการ ดังนี้
- รับแปลสูติบัตร
- รับแปลโฉนดที่ดิน
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน

- รับแปลหนังสือรับรองโสด
- รับแปลหนังสือรับรองบุตร
- รับแปลใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส
- รับแปลหนังสือฯ สด. 9
- รับแปลหนังสือฯ สด. 8
- รับแปลหนังสือเดินทาง
- รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า
- รับแปลทะเบียนสมรส
- รับแปลหนังสือรับรองบุตร
- รับแปลหนังสือรับรองการเกิด
- รับแปลเอกสารราชการออกให้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากผู้ปกครองให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ หนังสือรับรองความประพฤติ ฯลฯ

 


แปลเอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรองโสด ฯลฯ

รับแปลเอกสารราชการ โดยบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด บริหารงานโดย คุณพูลศักดิ์ ประสบการแปลกฎหมายไทยอังกฤษ อังกฤษ ไทย 20 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกวันไม่มีวันหยุด เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 09.00  - 22.00 น. ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม บริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ให้บริการแปลงานมายาวนาน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการแปลกับเรา จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปล ไม่คำนึงถึงราคาค่าบริการว่าจะสูงหรือต่ำกว่าศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น ถึงแม้จะมีการทำความรู้จักกับลูกค้าอยู่ในวงแคบๆ ซึ่งได้จากการบอกปากต่อปาก แต่ทางเราก็มีงานตลอดทั้งปี ไม่เคยหยุดงาน หรือหยุดให้บริการลูกค้า ไม่ว่าลูกค้ารายนั้นๆ จะมีเอกสารเพียงหนึ่งหน้าหรือหลายหน้า เราให้บริการท่านอย่างเสมอภาค ไม่เลือกให้บริการไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทางเรายินดีให้บริการท่านด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีอย่างเต็มความสามารถ เราขอยืนหยัดต่อสู้กับอาชีพรับแปลเอกสารต่อไป ถึงแม้จะมีคู่แข่งทางธุรกิจที่สู้กันด้วยการเสนอราคาต่ำสุดๆ เพื่อให้ได้งานแปล แต่เราไม่ทำเพราะเราคำนึงถึงคุณภาพของงานและประสบการณ์ของผู้แปล  

หากท่านต้องการทราบค่าบริการแปลเอกสารโดยไม่จัดส่งต้นฉบับหรือต้องการนำราคาไปเปรียบเทียบราคากับศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น กรุณา  <<คลิกตรวจสอบค่าบริการแปลเอกสาร>>  

ท่านไม่ต้องเสียเวลาและค่าบริการทางโทรศัพท์สำหรับการโทรสอบถามราคาเพราะท่านจะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนั่นคือคำตอบว่า "ราคาเท่าไร  กี่วันเสร็จ"  โดยที่ท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับให้พิจารณาความยากง่ายและความหนาแน่นของเอกสาร.....ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน.... 


รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า ประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญศาล กรณีท่านต้องการนำเอกสารราชการเพื่อขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศต่างๆ เรามีบริการแปลเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาล โดยมีใบอนุาตประกอบไปกับเอกสารคำแปลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอวีซ่า ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ จัดส่งถึงบ้านด้วย EMS ฟรี หรือหากท่านอยู่ในเขตบางนา สมุทรปราการ บางพลี สุขุมวิท สุวรรณภูมิ กิ่งแก้ว สวนหลวง ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ทันที

รับแปลเอกสารขอวีซ่า ได้แก่รับแปลเอกสารราชการ
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลสูติบัตร
- รับแปลหนังสือขอวีซ่า (Cover letter)
- รับแปลหนังสือชี้แจงกรณีถูกปฏิเสธ
- รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน
- รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
- รับแปลทะเบียนสมรส
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท


ขั้นตอนการแปลเอกสารราชการ ประกอบการขอวีซ่า 

สถานทูตแต่ละแห่งแจ้งความจำนงหลักๆ คือให้ผู้ขอวีซ่านำเอกสารราชการที่เป็นภาษาไทยนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมให้ผู้แปลประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง โดยจัดส่งตัวจริงที่แปลเสร็จหรือสแกนส่งไปยังสถานทูต ซึ่งไม่มีความยุ่งยากใดๆ สำหรับลูกค้า เพียงแต่ท่านสแกนต้นฉบับส่งมาทางอีเมล์ให้กับทางเรา เพื่อแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ การส่งมอบจะสแกนเอกสารที่แปลแล้วเสร็จจัดส่งทางอีเมล์ หรือจัดส่งตัวจริงที่รับรองคำแปลส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้กับลูกค้า ตามความประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ 

ในการขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย การแปลภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องนำเอกสารการแปลดังกล่าวไปรับรองที่กรมการกงสุล ท่านสามารถจ้างแปลเอกสารกับเราพร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญศาล เพื่อนำเอกสารดังกล่าวใช้ประกอบการขอวีซ่าได้ทันที กรณีเอกสารราชการไม่เกิน2 - 3 ฉบับ เอกสารราชการที่นำไปประกอบการขอวีซ่าของประเทศต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารได้ที่สำนักงาน เรายินดีให้บริการท่านโดยไม่รีรอ

 

การรับแปลเอกสารด่วนเพื่อขอวีซ่าได้แก่ การแปลสูติบัตร การแปลทะเบียนบ้าน การแปลใบเปลี่ยนชื่อ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของสถานทูตที่เรียกให้ผู้ขอวีซ่าจะต้องมีการแปลเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการขอวีซ่า เรายินดีแปลเอกสารด่วนให้กับท่านได้ทันทีที่ท่านเดินทางมารอเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากติดงานแปลของผู้จ้างท่านอื่นอยู่ก่อนหน้าและมารอรับงานแปลเอกสารกับเราเช่นกันในวันนั้นๆ ด้วยปัจจุบันการรับแปลเอกสารขอวีซ่าด่วน เรามีลูกค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น หากท่านติดต่อเข้ามาขอรับบริการแปลเอกสารด่วนดังกล่าว หากล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ ทางเราขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ และจะเร่งดำเนินการให้กับท่านต่อไป 

      กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นกรรมการบริษัท ท่านไม่จำเป็นต้องแปลหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า เพียงแต่ท่านแปลเอกสารหน้าแรกหน้าเดียวเท่านั้น ส่วนการแนบสำเนาจากต้นฉบับท่านจะต้องถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมแนบไปกับเอกสารคำแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลเอกสารราชการ สำหรับลูกค้าในเขตสมุทรปราการ

ท่านสามารถเดินทางมารับเอกสารหรือมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเรามีตัวตน มีสถานที่ตั้งที่ถาวร และต้องการดูการทำงานของเรา ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เรายินดีช่วยเหลือหากต้องการกรอกใบสมัครขอวีซ่าประเทศต่างๆ 


การยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

ด้วยทีมงานที่คอยให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารยื่นขอรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าในการเดินทางไปยื่นรับรองเอกสาร ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะนั่งรอการรับรองเอกสารที่มีคิวยาวเยียด เราขอนำเสนอการให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลฯ ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เสียเวลาในการนั่งรอเอกสารกรณีขอรับรองเอกสารด่วน หรือกรณีขอรับรองแบบปกติต้องเดินทางกลับไปรับเอกสารอีก 2 วันถัดมา เรามีบริการแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองเอกสารให้ท่าน โดยท่านต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราดำเนินการแทนท่านได้โดยมิต้องเสียเวลากับ การเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมา

 

  แปลเอกสารพร้อมรับรอง บริการยื่นรังรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล แปลเอกสารราชการ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 - 4580240 หรือ 02-1741022 Line ID: 0814580240

E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด