ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลงบการเงิน

รับแปลงบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

รับแปลงบการเงิน รายงานประจำปี โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลงบการเงิน รับแปลงบแสดงฐานะการเงิน รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน รับแปลรายงานประจำปี โดย อดีตผู้สอบบัญชี จบการศึกษาบัญชี จุฬา MBA ธรรมศาสตร์ ประสบการณ์แปลงบการเงิน 21 ปีเต็ม ผลงานและระยะเวลารับแปลเอกสารเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ

รับแปลงบการเงินด่วน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงบการเงินภาษาอังกฤษด่วน 


รับแปลงบการเงิน

เรายินดีให้บริการรับแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ผู้แปลมีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทรับสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมาก่อน ดังนั้น มีการตรวจสอบบัญชีโดยรายงานผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากองค์กรเป็นองค์ข้ามชาติ จึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  ซึ่งเป็นคำเฉพาะที่นักบัญชีเท่านั้นที่สามารถใช้คำศัพท์ทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ด้วยการให้บริการรับแปลงบการเงินมายาวนานถึง 21 ปี คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลกล้ายืนยันคำแปลว่าใช้อย่างถูกต้อง และด้วยประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชีมาก่อน จึงขอให้บริการท่านด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เคยทำงานกับองค์กรให้บริการสอบบัญชีมาก่อน


นักบัญชีมักนำราคาค่าแปลงบการเงินเป็นเครื่องชี้วัด

จากประสบการณ์รับแปลงบการเงิน รับแปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ผ่านมา ลูกค้าที่เป็นนักบัญชีส่วนใหญ่จะคิดแล้วคิดอีกสำหรับรายจ่ายในการแปลเอกสารงบการเงินตามทัศนคติของนักบัญชี สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเงินมิใช่ผลงาน ดังนั้น พิมทรานสเลชั่น นำทีมโดย คุณพูลศักดิ์ มักจะได้รับงานแปลงบการเงินจากบริษัทขนาดใหญ่ ที่ต้องการนำผลงานแปลระดับสากล ถูกต้องตามคำแปลของศัพท์ทางบัญชี เรายินดีและเต็มใจให้บริการแปลเอกสารงบการเงินกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับผลงานแปลมาโดยตลอด และให้บริการแปลงบการเงินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปีเต็ม ซึ่งระยะเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าการดำเนินธุรกิจรับแปลงบการเงินอยู่ได้ถึงในระยะเวลาดังกล่าว  

รับแปลงบการเงิน